當前位置:首頁 -初中語文試卷 - 初中三年級語文試題 - 正文*

九年級下第五單元單元檢測卷(新課標)

2014-5-20 5:37:28下載本試卷

九年級下學期語文單元檢測卷(新課標)

(內容:第六冊第五單元     滿分: 150分)

注意事項:卷面書寫8分

第Ⅰ卷   (共76分)

一、(6分)

1、選出加點字注音完全相同的一組( )(2分)

A.胡不見我于王(xìàn)  宋無長木(chànɡ)    親戚畔之(qī)

B.法家拂士(bì)    曾益其所不能(zēnɡ)   蹴爾而與之(cù)

C.乞人不屑也(xiē…)  仰而視之曰:“嚇!”(hè)    惠子相梁(xiàng)

D.故患有所不辟也(pī)   子墨子之守圉有余(yù)    一豆羹 (ɡēnɡ)

2、選出下列句中有錯別字的一句( )(2分)

A.萬鐘則不辨禮義而受之,萬鐘于我何加焉!

B.入則無法家拂士,出則無敵國外患者,國恒亡。

C.由是則生而有不作也,由是則可以避患而有不為也。

D.以天下之所順,攻天下之所畔,故君子有不戰,戰必勝也。

. 3、選出下列句中加點字與現代漢語意思相同的一句( )(2分)

A.爭而不得不可謂強。

B.今子欲以子之梁國而嚇我邪?

C.城非不高也,池非不深也。

D.此之謂失其本性也。

二、(45分)

   閱讀下面文字,分別回答問題。

[一](17分)

公輸盤為楚造云梯之械,成,將以攻宋。子墨子聞之,起于魯,行十日十夜而至于郢,見公輸盤。公輸般曰:“夫子何命焉為?”墨子曰:“北方有侮臣,愿借子殺之。”公輸般不說。墨子曰:“請獻十金。”公輸般曰:“吾義固不殺人。”子墨子起,再拜曰:“請說之。吾從北方聞子為梯,將以攻宋,宋何罪之有?荊國有余于地而不足于民,殺所不足而爭所有余,不可謂智。宋無罪而攻之,不可謂仁。知而不爭,不可謂忠。爭而不得,不可為強。義不殺少而殺眾,不可謂知類。”公輸盤服。子墨子曰:“然,胡不已乎?”公輸般曰:“不可。吾既已言之王矣。”子墨子曰:“胡不見我于王。”公輸般曰:“諾。”

4、正確朗讀下列句子并用豎線劃分節奏。(2分)

荊國有余于地而不足于民,殺所不足而爭所有余

5、這段文字雖然沒有直接描寫人物的神態、心理,但卻能從生動的對話中自然流露出來。想像下面人物對話時的神態、心理。(4分)

①“吾義固不殺人”:____________________________________________________________

②“不可,吾既已言之王矣。”:___________________________________________________

6、這段文字連用五個“不可謂”,是運用什么修辭手法?在表達上起到了什么作用?(3分)

7、毛澤東曾這樣評述墨子:“歷史上的禹王,他是做官的,但也耕田,墨子是一個勞動者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人,孔子不耕地,墨子自己動手做桌椅子”讀了本文后,你認為是個什么樣的人?(4分)

8、聯系《得道多助,失道寡助》一文比較墨子與孟子在對待“戰爭”的態度上有什么異同?(4分)

 [二](18分)

舜發于畎畝之中,傅說舉于版筑之間,膠鬲舉于魚鹽之中,管夷吾舉于士,孫叔敖舉于海

百里奚舉于市。

故天將降大任于是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚⑩,空乏11其身,行拂亂

其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。

人恒過,然后能改;困于心,衡于慮,而后作;征于色,發于聲,而后喻。入則無法家拂

士,出則無敵國外患者,國恒亡。

然后知生于憂患11,而死于安樂也。

9、正確辨別下列加點詞語意思的古今異同。(4分)

①七里之郭 古義:______________外城 今義:_______________________姓氏

②親戚畔之 古義:______________ 內親外戚 今義:__________________跟自己家庭有婚姻關系的家庭或它的成員。)

③域民不以封疆之界 古義:____________界限,限制 今義:_____________地域

④是天時不如地利也 古義:______________這 今義:_____________判斷動詞

10、開篇列舉的六位人物有什么共同的特點?試具體比較分析。(3分)

11、第三段主要闡述了作者的什么觀點?(3分)

12、孟子文章邏輯嚴密長于說理,試簡要分析一下本文的論證思路。(4分)

13、簡要談談你對最后一段內容的理解。(4分)

 [三](15分)

魚,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍魚而取熊掌者也。生,亦我所欲也;義,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取義者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不為茍得也;死亦我所惡,所惡有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,則凡可以得生者何不用也?使人之所惡莫甚于死者,則凡可以辟患者何不為也?由是則生而有不用也,由是則可以辟患而有不為也。是故所欲有甚于生者,所惡有甚于死者,非獨賢者有是心也,人皆有之,賢者能勿喪耳。

14、解釋加點的詞語在文中的意思。(3分)

(1)二者不可得兼

(2)如使人之所欲莫甚于生

(3)故不為茍得

15、翻譯下面的句子。(4分)

(1)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不為茍得________________________________________

(2)非獨賢者有是心也,人皆有之,賢者能勿喪耳。_____________________________________

16、本段文字在說理上體現了孟子散文語言的什么特征?(4分)

17、請你默寫出兩句古今詩人表達自己生死觀的詩句。(4分)

三、填空(4分)

18、一些大學畢業生在就業的時候,擇業標準太高。_____________________________

______________________不愿到鄉鎮企業工作,結果喪失了很多的就業機會。(《莊子》)

19、深圳某局原局長在位時大肆貪污受賄,達三千多萬元,案發后受到法律的嚴懲。這正如孟子所說的________________________________________________。(《魚我所欲也 》

四、 (16分)

父親的愛

①爹不懂得怎樣表達愛,使我們一家人融洽相處的是我媽。他只是每天上班下班,而媽則把我們做過的錯事開列清單,然后由他來責罵我們。

②有一次,我偷了一塊糖果,他要我把它送回去,告訴賣糖的說是我偷來的,說我愿意替他拆箱卸貨作為賠償。但媽媽卻明白我只是個孩子 。

③我在運動場打秋千跌斷了腿,在前往醫院途中一直抱著我的,是我媽。爹把汽車停在急診室門口,他們叫他駛開,說那空位是留給緊急車輛停放的。爹聽了便叫嚷道:“你以為這是什么車?旅游車?”

④在我生日會上,爹總是顯得有些不大相稱。他只是忙于吹氣球,布置餐桌,做雜務。把插著蠟燭的蛋糕推過來讓我吹的,是我媽。

⑤我翻閱照相冊時,人們總是問:“你爸爸是什么樣子的?”開曉得!他老是忙著替別人拍照。媽和我笑容可掬地一起拍的照片,多得不可勝數。

⑥我記得媽有一次叫他教我騎自行車。我叫他別放手,但他卻說是應該放手的時候了。我摔倒之后,媽跑過來扶我,爹卻揮手要她走開。我當時生氣極了,決心要給 他點顏色看。于是我馬上爬上自行車,而且自己騎給他看。他只是微笑。

⑦我念大學時,所有的家信都是媽寫的。他除了寄支票外,還寄過一封短柬給我,說因為我沒有在草坪上踢足球了,所以他的草坪長得很美。

⑧每次我打電話回家,他似乎都想跟我說話,但結果總是說:“我叫你媽來接。”

⑨我結婚時,掉眼淚的是我媽。他只是大聲擤了一下鼻子,便走出房間。

⑩我從小到大都聽他說:“你到哪里去?什么時候回家?汽車有沒有汽油?不,不準去。”爹完全不知道怎樣表達愛。除非——

⑾會不會是他已經表達了而我卻示能察覺?   

20、本文敘述父親在“我”成長歷程中對“我”態度時,總要提及媽媽的做法,從表現手法看,這是一種什么手法?起到什么作用?在文中找出一個例子簡要分析。(4分)

21、第3段中畫線句子中的神態描寫“叫嚷”一詞為什么不能刪去?第6段中“他只是微笑”這一神態描寫,表明父親什么樣的心理狀態?(4分)

22、文中父親表達“父愛”的方式有什么特點?其父母的原則是什么?(4分)

23、 “我”長大后已經感受到了父親的愛深沉有益,勝似母愛,可文末卻明知故問,以“會不會是他已經表達了而我卻未能察覺”收尾。這樣寫有什么深刻含義?(4分)  

第Ⅱ卷[66分]

五、(11分)

24、閱讀下面一段文字用一句話概括其中包含的主要信息,傳達給你的同學。(3分)

晨報訊 記者從全省初中升學考試暨高中階段招生工作會議上獲悉,今年中考命題原則出臺。2004年中考命題,將在全面考查學生基礎知識及基本技能的基礎上,更加重視對學生運用所學知識分析、解決實際問題的能力,初步打算在政治、歷史試卷中結合有關問題適當滲透對其他人文科學基礎知識的考查,在物理、化學試卷中結合有關問題適當滲透對其他自然學科基礎知識的考查。

25、面是學生的作文片段,按要求修改三處畫線的語句。(8分)

每當站在祖國的地圖前,我尤然而生無盡的暇想:祖國須要我們學好科學文化知識②去開創那遼闊的大西北,③讓塔克拉瑪干沙漠改變模樣;需要我們用勤勞的雙手在大西南的橫斷山中,營造出一個個高峽平湖。……

(1)②處中使用不當的一詞是___________;應改為_______________。(1分)       

(2)③處中使用欠具體生動的一詞是_______________;宜改為___________________(2分)

(3)找出這段文字里的3個錯別字并改正過來(2分)___________________________

(4)展開聯想,在下面的橫線上續寫一個句子。(3分)

大自然能給我們許多啟示:成熟的稻穗低著頭,那是在啟示我們要謙虛;一群螞蟻抬走骨頭,那是在啟示我們要齊心協力;_________________________________________________________

六、(55分)

法國著名科學幻想小說家凡爾納十八歲在巴黎學法律。有一次,他參加上流人士的晚會。當從樓上走下來時,童心猶存的凡爾納像孩子一般從樓梯扶手往下滑,結果撞在了一個胖胖的紳士身上。此人正是法國著名作家大仲馬。從此,凡爾納結識了大仲馬,并在大仲馬的影響下,走上了文學創作之路。機遇是人生的邂逅,總在不經意中給我們意外的驚喜;機遇是人生的太陽,總在烏云漫天時給我們生的希望;機遇是人生的三九暖陽,總在寒冷的時刻送給我們溫暖。

請以“機遇”為話題,寫一篇文章。不少于500字。

香蕉视频app下载-香蕉app视频污版-香蕉app